شرایط فروش

دانلود لیست قیمت‌ها

 

نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو (علی‌الحساب)

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماری گذاری و فیش ۱۰درصد

فروش اقساطی تحویل کوتاه مدت(قیمت علی‌الحساب ) فروش اقساطی تحویل بلند مدت(قیمت علی‌الحساب)
مبلغ پرداختی نقدی در زمان ثبت نام پیش‌پرداخت چک به تاریخ ۲۰ روز بعد از ثبت نام مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوت‌نامه نرخ سود مبلغ تسهیلات مبالغ اقساط موعد تحویل (روز کاری) مبلغ پرداختی نقدی در زمان ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۳۰ روز بعد ما به التفاوت علی الحساب در زمان صدور دعوتنامه نرخ سود مبلغ تسهیلات مبالغ اقساط موعد تحویل (روز کاری)
مدت اقساط (ماه) مبلغ اقساط مدت اقساط (ماه) مبلغ اقساط
Outlander
outlander
Type5 ۲۰۱۷ ۲،۳۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۳،۹۴۰،۹۹۲ بدون سود ۹۵۰،۴۰۰،۰۰۰ ۱۸ ۵۲،۸۰۰،۰۰۰ ۴۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۸،۵۱۱،۴۳۶ بدون سود ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۷۹،۲۰۰،۰۰۰ ۶۰
۸۹،۲۸۴،۳۸۶ ۱۴٪ ۲۴ ۴۵،۶۰۰،۰۰۰ ۴۳۹،۲۸۴،۳۸۶ ۱۴٪ ۲۴ ۴۵،۶۰۰،۰۰۰
ASX
mitsubishi asx
Type4 ۲۰۱۷ ۱،۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۴،۴۷۸،۷۳۶ بدون سود ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۶۲،۵۰۰،۰۰۰ ۴۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۹۴،۴۷۸،۷۳۶ بدون سود ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۶۲،۵۰۰،۰۰۰ ۶۰
۸۸،۵۴۰،۷۰۴ ۱۴٪ ۲۴ ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ۴۱۸،۵۴۰،۷۰۴ ۱۴٪ ۲۴ ۳۶،۰۰۰،۰۰۰
Lancer
mitsubishi lancer
Type4 ۲۰۱۷ ۱،۳۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۲،۹۲۱،۲۴۵ بدون سود ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۷،۵۰۰،۰۰۰ ۴۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴۲،۹۲۱،۲۴۵ بدون سود ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۷،۵۰۰،۰۰۰ ۶۰
۷۱،۳۵۳،۳۷۱ ۱۴٪ ۲۴ ۲۷،۴۰۰،۰۰۰ ۳۶۱،۳۵۳،۳۷۱ ۱۴٪ ۲۴ ۲۷،۴۰۰،۰۰۰
Mirage
mitsubishi mirageمیتسوبیشی میراژ
۲۰۱۷ ۸۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۷،۸۴۸،۱۴۹ بدون سود ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ ۴۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۷،۸۴۸،۱۴۹ بدون سود ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ ۶۰
۵۸،۷۷۸،۲۱۶ ۱۴٪ ۲۴ ۱۵،۹۰۰،۰۰۰ ۲۱۸،۷۷۸،۲۱۶ ۱۴٪ ۲۴ ۱۵،۹۰۰،۰۰۰
نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو (علی‌الحساب)

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماری گذاری و فیش ۱۰درصد

فروش نقدی (قیمت علی‌الحساب‌) فروش نقدی تحویل میان مدت (قیمت علی‌الحساب) فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب)
پیش پرداخت در زمان ثبت نام پیش‌ پرداخت چک به تاریخ ۲۰ روز بعد

با کسر مبلغ تخفیف نقدی

مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه موعد تحویل (روز کاری) پیش پرداخت در زمان ثبت نام پیش‌ پرداخت چک به تاریخ ۲۰ روز بعد

با کسر مبلغ تخفیف نقدی

مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه موعد تحویل (روز کاری) پیش پرداخت در زمان ثبت نام پیش پرداخت چک به تاریخ ۳۰ روز بعد پیش پرداخت چک به تاریخ ۹۰ روز بعد مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه موعد تحویل (روز کاری)
Outlander outlander Type5 ۲۰۱۷ ۲،۳۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۴۹،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
Outlander outlander Type3 ۲۰۱۷ ۲،۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۳۹،۰۰۰،۰۰۰

قطعی

فوری
Asx mitsubishi asx Type4 ۲۰۱۷ ۱،۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
Lancer mitsubishi lancer Type4 ۲۰۱۷ ۱،۳۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
Mirage mitsubishi mirageمیتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷ ۸۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۹،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۸۹،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل فوق را دانلود کنید


مدارک لازم جهت فروش اقساطى / اعتبارى:

 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل و کپی شناسنامه(تمامی صفحات)
 • اصل و کپی فیش واریزی پیش پرداخت
 • همراه داشتن دسته چک
 • کپی گواهینامه یا پاسپورت یا جواز کسب
 • یک قطعه عکس ۳*۴
 • فرم استعلام بانک (فرم موجود در شرکت) یا تاییدیه بانک+گواهی امضاء از دفتر خانه در صورت لزوم
 • پرینت گردش حساب جاری 3 ماه اخیر
 • کپی سند مالکیت طبق ضوابط شرکت
 • یکی از قبوض انشعاب مربوط به سند ( آب ، برق ، گاز )
 • سایر مدارک در زمان ثبت نام از متقاضی اخذ خواهد شد

نکات :

 • بیمه شخص ثالث سال اول بعهده شرکت می‌باشد.
 • هزینه‌های شماره‌گزاری به عهده شرکت می‌باشد و هیچ هزینه ای از مشتری کسر نمی‌گردد
 • تمامی خودروها دارای 5 سال یا 150 هزار کیلومتر گارانتی می‌باشند.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى مبلغ بیمه بدنه بصورت جداگانه محاسبه و از مشتری اخذ می‌گردد.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت آرین موتور می‌باشد.
 • حق الزحمه عاملیت مجاز توسط شرکت تامین و پرداخت می گردد. بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت هرعنوان توسط متقاضی به عاملیت برخلاف مقررات شرکت بوده و غیرمجاز می‌باشد.
 • متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط به نام و به حساب بانکی شرکت آرین موتور تادیه و واریز نمایند،

در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت آرین موتور هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

شماره حساب بانک ملت: ۸۱۷۰۷۸۰۶۷۸ شعبه پارس‌خودرو کد ۶۷۶۰۳،
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب،
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار
شماره حساب بانک کشاورزی: ۷۸۰۶۰۷۸۹۹


دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، بعد از بزرگراه آزادگان.
رسیدگی به شکایات: ۴۴۵۲۱۹۹۱
تلفن مرکزی: ۴۷۲۹۳۰۰۰
فکس: ۴۷۲۹۳۱۱۲
کدپستی ۱۳۸۹۷۹۸۷۱۱
نمایشگاه مرکزی اندرزگو: خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، ابتدای بلوار صبا، پلاک ١٩٧
تلفن: ٢۶٧۶٩٣٨۶-٢٢۶٨۴۵۵٠
نمایشگاه مرکزی شهرک غرب: شهرک غرب، خیابان دادمان، روبروی بیمارستان آتیه.
کد پستی: ١۴۶٨٩١٣٧١١
تلفن: ٨٨۵٨١۶١٢ – ۸۸۵۸۱۶۵۰
نمایشگاه مرکزی ولیعصر: خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه بهشتی، پلاک ٢١١.
تلفن: ٨٨٧٠٧۵٧٠-٨٨٧٠٧٠٨٣
نمایشگاه مرکزی تهرانپارس: تهرانپارس، خیابان گلبرگ شرقی، بین اتوبان باقری و ملکی.
تلفن:٧۶٧٠١٧۵١-٧۶٧٠١٧٣۵


شماره حسابهای شرکت جهت واریز وجوهات : (به نام شرکت آرین موتور پویا)

شماره حساب بانک ملت: ۸۱۷۰۷۸۰۶۷۸ شعبه پارس‌خودرو کد ۶۷۶۰۳
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار
شماره حساب بانک کشاورزی: ۷۸۰۶۰۷۸۹۹