راهنمای شماره گذاری

با سلام و تشکر از حسن انتخاب شما ، بدینوسیله اطلاعات مربوط به شماره گذاری خودرو در مرکز پلیس راهور ناجا تهران اعلام می گردد. مطالعه دقیق این راهنما و رعایت نکات ذکر شده، ضامن شماره گذاری سریع خودرو خواهد بود.

مدارک لازم برای احراز سکونت

 • ارائه سند مالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه به آدرس مندرج در کاردکس همراه یکی از قبوض (آب، برق و گاز) با تعرفه خانگی به تاریخ روز.
 • ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام مالگ وسیله نقلیه (دارای کد رهگیری و هولوگرام) به آدرس مندرج در کاردکس همراه یکی از قبوض (آب، برق، گاز) با تعرفه خانگی به تاریخ روز

تبصره: در خصوص مشتریانی که محل صدور شناسنامه آن‌ها شهری غیر از تهران باشید جهت اخذ پلاک تهران می‌بایست علاوه بر اجاره نامه، مدرک تکمیلی( شامل: دفترچه بیمه تامین اجتماعی به نام شخص، گواهی اشتغال به تحصیل فرزند) جهت اثبات سکونت در شهر تهران ارائه می‌گردد.

 • اصل جواز کسب معتبر بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض  (آب، برق، گاز) با تعرفه خانگی به تاریخ روز
 • گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان خریدار با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تایید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
 • معرفی نامه از اداره محل خدمت خریدار (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر محل سکونت خریدار
 • در صورت ادعای سکونت خریدار در منزل والدین ارائه سند (ملکی، استیجاری) به نام پدر یا مادر به آدرس مندرج در کاردکس همراه یکی از قبوض (آب، برق، گاز) با تعرفه خانگی به تاریخ روز
 • ارائه سند واحد مسکونی به نام همسر مالک وسیله نقلیه به آدرس مندرج در کاردکس همراه یکی از قبوض (آب، برق، گاز) با تعرفه خانگی به تاریخ روز
 • در صورت عدم ارائه مدارک فوق الذکر بر اساس محل صدور شناسنامه به همراه یکی از قبوض (آب، برق، گاز) با تعرفه خانگی به تاریخ روز
 • دفترچه تامین اجتماعی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ پلاک به همراه یکی از قبوض (آب، برق، گاز) با تعرفه خانگی به تاریخ روز
 • در خصوص سازمانها، کارخانجات، شرکتها، اساس نامه و بریده روزنامه رسمی که حداکثر دو سال از تاریخ ثبت در روزنامه گذشته باشد و بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت اقدام می‌گردد.
 • در رابطه با سازمانها، کارخانجات، شرکتها که دارای شعبه و یا دفتر در سایر شهرها( به غیر از شهری که شرکت یا کارخانه یا سازمان در آنجا به ثبت رسیده) می‌باشد. بر اساس مندرجات اساس نامه و بریده روزنامه رسمی آنها اقدام خواهد شد.

توجه:

 • صرف داشتن پلاک آزاد یا امانی و یا نصبی در سامانه شماره‌گزاری دلیلی بر احراز محل سکونت منزل مسکونی مالک نمی‌باشد.
 • برابر دستورالعمل صادره از راهور قبض تلفن به عنوان مدرک احراز سکونت فاقد وجاهت قانونی است و مورد تایید نمی‌باشد.